Przestrzeń negatywna i zagadnienie transformacji w procesie kompozycji dzieła. Na podstawie projektu Patrząc na Tokio

prof. Aleksander Woźniak
(Instytut Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Prezentowany referat powstał w oparciu o projekt badawczy przeprowadzony na Wydziale Grafiki Tokyo University of the Arts. Omawiam w nim autorską metodę twórczą, tzw. metodę strumieni rysunkowych, opracowaną i zastosowaną podczas rezydencji artystycznej w Tokio. Wspomniana metoda, której zasadniczym źródłem inspiracji była Hokusai Manga, posłużyła jako narzędzie identyfikacji i analizy wybranych problemów leżących u podstaw kompozycji dzieła plastycznego. W referacie przedstawiam wnioski ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji przestrzeni negatywnej. Odwołuję się również do wywiadu, który przeprowadziłem z prof. Seichiiro Miida z Wydziału Grafiki Tokyo University of Arts oraz do mojego cyklu rysunkowego i graficznego Patrząc na Tokio, zaprezentowanego w grudniu 2018 roku w BWA w Olsztynie.